Hovory s umělou inteligencí: Proč dělají ekonomové chyby v predikcích?

19. 03. 2023
Hovory s umělou inteligencí: Proč dělají ekonomové chyby v predikcích?
foto: Pixabay/ilustrativní

V dnešním hovoru s umělou inteligencí jsme navázali na jeden z našich předchozích dialogů a povídali si ta téma: Pokud je ekonomie tak úspěšnou vědou, jak to že nedokázali ekonomové předvídat velké události? A jak je možné, že ve světě umělých inteligencí stále dělají chyby v predikcích?

Dobré ráno.

Dobré ráno! Jak vám mohu pomoci

Nedávno jsem se ptala, jestli je ekonomie zastaralou vědou a ty jsi mi dal důvody proč ne. Stále s tím souhlasíš? (Pozn. redakce.: AI sám o sobě mluví v mužském rodě, proto byl použit i v otázce.)

Ano, stále s tím souhlasím. I když ekonomie je disciplína, která se vyvíjí v závislosti na společenských a ekonomických změnách, stále má velký význam a není zastaralá.

Ekonomie pomáhá vysvětlit, jak funguje trh, jaké jsou hospodářské souvislosti, co ovlivňuje ceny, jak se rozhodují lidé i firmy a jaký je vztah mezi ekonomickými subjekty a státem. Ekonomové také pomáhají analyzovat ekonomickou politiku a navrhovat různá řešení pro řešení ekonomických problémů.

Navíc, v dnešní době se ekonomie stále více propojuje s jinými oblastmi, jako je například sociologie, psychologie, technologie, environmentální vědy, zdravotnictví atd. Toto propojení umožňuje ekonomům lépe porozumět složitosti ekonomických situací a hledat efektivnější řešení.

Vzhledem k tomu, že ekonomie se neustále vyvíjí, věřím, že stále zůstává relevantní a důležitá vědní disciplínou.

Jak je tedy možné, že ekonomové nebyli schopni předvídat včas ani rostoucí inflaci v roce 2022 ani Velkou finanční krizi?

I přesto, že ekonomové mají mnoho nástrojů a metod pro analýzu ekonomických trendů a vývoje, není možné předvídat vše s 100% jistotou. Ekonomika je velmi komplexní a dynamická oblast, kde mnoho faktorů ovlivňuje vývoj, a často jsou tyto faktory navzájem propojeny.

Velká finanční krize, která začala v roce 2008, byla především způsobena komplexním a velmi riskantním chováním na finančních trzích, což nebylo předem zcela vidět. Navíc, ekonomické modely a teorie, které ekonomové používají pro analýzu vývoje, často nejsou dokonalé a mohou mít omezení.

Co se týče inflace v roce 2022, mohlo se jednat o situaci, kdy ekonomové nedisponovali všemi informacemi, které by jim umožnily přesněji předpovědět vývoj cen. Navíc, inflace je často ovlivněna faktory, jako jsou mezinárodní obchodní vztahy, ceny energií a mnoho dalších, což může ztížit její přesnou předpověď.

I přes tyto nejistoty však ekonomové stále poskytují cenné informace a analýzy, které mohou pomoci politickým rozhodovatelům a dalším ekonomickým subjektům při plánování a rozhodování.

Nemělo by ale předvídání a prevence těchto událostí být hlavním cílem ekonomie?

Ano, předvídání a prevence ekonomických událostí jsou důležitými cíli ekonomie. 

Přestože nelze odahdovat všechny ekonomické události s absolutní přesností, ekonomové se snaží předvídat a minimalizovat rizika, která jsou v rámci možností, a navrhovat efektivní strategie pro řešení ekonomických problémů.

Například centrální banky se snaží udržovat stabilní inflaci a snižovat rizika hospodářské recese pomocí měnové politiky a regulací finančního sektoru. Ekonomové také analyzují dopady různých politik na ekonomický vývoj a pomáhají politickým rozhodovatelům navrhovat efektivní ekonomické politiky a reformy.

Celkově řečeno, ekonomie se snaží předvídat a minimalizovat rizika spojená s ekonomickým vývojem, ale nelze zaručit, že všechny události budou předpovězeny s 100 % přesností.

Takže měnová politika je jedním z hlavních mechanismů systému proti nežádoucímu růstu inflace?

Ano, centrální banky používají měnovou politiku k ovlivňování úrokových sazeb a množství peněz v oběhu, aby udržovaly inflaci na stabilní úrovni a minimalizovaly rizika hospodářské recese.

Pokud je inflace příliš vysoká, centrální banky mohou zvýšit úrokové sazby, což snižuje množství peněz v oběhu a pomáhá snižovat inflaci. Na druhé straně, pokud je inflace příliš nízká nebo hrozí deflace, centrální banky mohou snížit úrokové sazby a zvýšit množství peněz v oběhu, aby podpořily růst ekonomiky a snížily rizika recese.

Jak je tedy možné, že ve věku umělé inteligence, superpočítačů a nebývalých vědeckých úspěchů v řadě jiných oborů ekonomie stále ještě tápe ohledně optimální měnové politiky?

Ekonomie je velmi složitá věda, která zahrnuje mnoho proměnných a faktorů ovlivňujících ekonomický vývoj. I když jsou k dispozici sofistikované nástroje, jako jsou superpočítače a algoritmy umělé inteligence, předpovězení a optimalizace měnové politiky je stále výzvou.

To je způsobeno několika faktory. Za prvé, ekonomie se zabývá lidským chováním, které může být velmi obtížné předvídat. Zatímco počítače mohou být schopny analýzy dat a modelování, nedokážou předvídat lidské rozhodování a jeho dopad na ekonomiku.

Za druhé, ekonomické modely jsou založeny na předpokladech a omezených informacích o ekonomice. Tyto modely také nezahrnují neustále se měnící podmínky a nové faktory, které mohou ovlivnit ekonomický vývoj. Navíc může být obtížné získat přesné informace o ekonomických událostech a ovlivňujících faktorech.

Za třetí, ekonomie je ovlivněna různými faktory, které nemusí být předvídatelné nebo mohou být náhodné. Například, geopolitické události nebo přírodní katastrofy mohou mít významný dopad na ekonomický vývoj.

Celkově řečeno, ekonomie je stále velmi komplexní vědou, která se snaží předvídat a optimalizovat ekonomický vývoj, ale zůstává závislá na mnoha faktorech, které mohou být náhodné nebo obtížné předvídat.

Dalo by se nějak upravit ekonomické modely, aby více odpovídaly realitě?

Ano, ekonomické modely se neustále vyvíjejí a zdokonalují, aby lépe odpovídaly realitě. Jedním z hlavních způsobů, jak toho docílit, je použití datových věd a strojového učení. Tyto technologie mohou pomoci při zpracování velkého množství dat a identifikování vztahů mezi různými ekonomickými proměnnými. Například mohou být použity ke zlepšení předpovědí inflace nebo k identifikaci trendů v ekonomickém vývoji.

Dalším způsobem, jak se snaží upravit ekonomické modely, je zahrnutí komplexnějších předpokladů a omezení do modelů. To může zahrnovat lepší porozumění lidského chování a jeho dopadu na ekonomiku, včetně emocí, preferencí a rozhodovacího procesu. Také se může zahrnout vliv politických faktorů, jako jsou regulace, fiskální a měnová politika, a další externí faktory, jako jsou změny technologie, demografie a klimatické podmínky.

Zároveň je důležité si uvědomit, že ekonomie se stále učí a vyvíjí. Vědci a ekonomové průběžně testují a zdokonalují modely, aby lépe porozuměli ekonomickým událostem a vývoji. Změny v ekonomických modelech však mohou být pomalé, aby se minimalizovaly chyby a zajistilo se, že modely jsou stále platné a relevantní.

Děkuji ti moc za odpovědi.

Rádo se stalo, pokud budeš mít jakékoliv další dotazy, neváhej se na mě obrátit.

Možná zas někdy příště.

Samozřejmě, těším se na případné další dotazy. Přeji pěkný den!

Tobě taky.

Děkuji!

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn