Non-growth ekonomika: Přehodnocení ekonomických paradigmat pro udržitelnost a sociální spravedlnost

17. 06. 2023
Non-growth ekonomika: Přehodnocení ekonomických paradigmat pro udržitelnost a sociální spravedlnost
foto: Pixabay/ilustrativní

Jednou z ekonomický teorií vedlejšího proudu je také ideologie non-growth ekonomiky, která na rozdíl od mainstreamových přístupů prosazuje důležitost udržitelnosti. Hlavními cíli je růst ekologických a sociologických faktorů. Nedávno také jeden z indických států vyznačujících se právě tímto přístupem, Kerala, dosáhl značného ekonomického pokroku. Požádali jsme tedy umělou inteligenci, aby nám tento přístup přiblížila. Jaká je hlavní myšlenka tohoto přístupu a jací ekonomové se k ní hlásí? Aplikují tuto strategii v současné době nějaké státy a jaké jsou největší výhody a nevýhody přechodu na non-growth ekonomiku?

Hezký den.

Dobrý den! Jak vám mohu pomoci dnes?

Chtěla bych se zeptat na pár otázek. Co je to ideologie non-growth ekonomiky?

Ideologie non-growth ekonomiky, známá také jako ekonomika bez růstu, je ekonomický koncept zaměřený na přehodnocení tradičního modelu ekonomického růstu, který je založen na neustálém zvyšování produkce a spotřeby. Tato ideologie klade důraz na udržitelnost, ochranu životního prostředí a sociální spravedlnost.

Zastánci tvrdí, že neustálý ekonomický růst má negativní dopady na životní prostředí, vyčerpává přírodní zdroje a přispívá k nerovnosti. Namísto toho navrhují přechod k ekonomice, která se zaměřuje na kvalitu života, blaho obyvatelstva a udržitelnost. Tato ekonomika by se soustředila na vytváření udržitelných pracovních míst, podporu sdílení zdrojů a investice do oblastí, které přinášejí skutečnou hodnotu pro společnost, jako je zdravotnictví, vzdělání a obnovitelné zdroje energie.

Non-growth ekonomika není zastánci chápána jako stagnace nebo snížení kvality života, ale jako přemýšlení o nových měřítkách úspěchu a hodnotě, kterou může ekonomika poskytovat společnosti. Kritici však tvrdí, že non-growth ekonomika může být obtížně proveditelná a přinášet svá vlastní rizika a výzvy.

Je třeba poznamenat, že non-growth ekonomika není v současné době všeobecně přijímanou ideologií a existuje mnoho různých názorů na to, jak by měla vypadat budoucnost ekonomického systému.

Jací ekonomové se k tomuto přístupu hlásí?

Existuje několik ekonomů a myslitelů, kteří se hlásí k přístupu non-growth ekonomiky nebo se zabývají podobnými myšlenkami. Následující osobnosti jsou některými z nich:

 1. Tim Jackson: Britský ekonom Tim Jackson je známý svou prací v oblasti udržitelného rozvoje a non-growth ekonomiky. Je autorem knihy "Prosperita bez růstu: Ekonomie pro planetu" a považuje ekonomický růst za neslučitelný se zachováním životního prostředí.
 2. Herman Daly: Americký ekonom Herman Daly je jedním ze zakladatelů ekonomického směru známého jako ekologická ekonomie. Daly se zabývá koncepcí udržitelného rozvoje a navrhuje, aby ekonomika fungovala v rámci omezení přírody a omezeného zdrojového potenciálu.
 3. Kate Raworth: Britská ekonomka Kate Raworth se proslavila svým modelem nazvaným "Donutová ekonomie", který se snaží skloubit sociální spravedlnost s ekologickou udržitelností. Její přístup je založen na myšlence, že ekonomika by měla fungovat v mezích planety a zároveň zajistit dostatek základních potřeb pro všechny lidi.
 4. Serge Latouche: Francouzský ekonom Serge Latouche je známý jako kritik konceptu ekonomického růstu a prosazovatel postwachovského myšlení. Považuje růstový model za destruktivní a navrhuje alternativní přístupy, které staví důraz na kvalitu života, solidaritu a ochranu životního prostředí.

Toto jsou jen některé z významných osobností, které se zabývají non-growth ekonomikou. Existuje také celá řada dalších ekonomů, aktivistů a myslitelů, kteří přinášejí své nápady a příspěvky k tématu udržitelného rozvoje a ekonomické transformace.

Existují nějaké země, které tento postoj v současné době reálně aplikují jako hlavní strategii?

V současné době neexistuje žádná země, která by zcela a jednoznačně přijala non-growth ekonomiku jako svou hlavní strategii. Přesto však některé země a regiony uplatňují prvky nebo se zabývají myšlenkami spojenými s udržitelným rozvojem a přehodnocením tradičního růstového paradigmatu.

 1. Nový Zéland: Nový Zéland je jednou z prvních zemí, která se zavázala k měření svého pokroku na základě ukazatelů štěstí a blaha obyvatel (např. Index well-being). Tím se snaží překonat jednostranné zaměření na ekonomický růst a dávat důraz na širší aspekty kvality života.
 2. Skandinávie (zejména Norsko a Švédsko): Některé země ve skandinávském regionu mají dlouhodobou tradici ochrany životního prostředí a sociálního zabezpečení. Tyto země se zaměřují na udržitelnost a využívání obnovitelných zdrojů energie.
 3. Bhútán: Bhútán je známý svým konceptem hrubého národního štěstí (Gross National Happiness), který klade důraz na psychické a fyzické blaho obyvatelstva místo tradičního měřítka hrubého domácího produktu (HDP).

Je však důležité si uvědomit, že i tyto země čelí výzvám a rozporům při implementaci takových strategií. Přechod k non-growth ekonomice je komplexní a vyžaduje široké spektrum politických, sociálních a ekonomických opatření. Je pravděpodobné, že v budoucnosti budeme svědky dalšího rozvoje a experimentů v této oblasti.

Slyšel jsi o indickém státu Kerala, který jedním z hezkých příkladů této ekonomiky?

Ano, slyšel jsem o indickém státu Kerala, který je často citován jako příklad, jakým způsobem se dá uplatnit non-growth přístup v rámci ekonomiky a sociálního rozvoje.

Kerala je jedním z indických států na jihozápadě Indie. Je známý pro své vysoké sociální ukazatele, jako je vzdělání, zdravotní péče a životní úroveň obyvatelstva, i přesto, že hospodářský růst v tomto státě byl poměrně umírněný. Některé charakteristiky Kerala, které jsou často spojovány s non-growth přístupem, jsou následující:

 1. Sociální investice: Kerala se zaměřuje na významné investice do lidského kapitálu, jako je vzdělání a zdravotní péče. Vysoká úroveň gramotnosti, přístupu ke zdravotní péči a vzdělání přispívá k vyšší životní úrovni obyvatelstva a sociálnímu rozvoji.
 2. Sociální rovnost: Kerala se vyznačuje relativně nízkými mírami chudoby a nízkými rozdíly v příjmech ve srovnání s jinými indickými státy. Politiky zaměřené na sociální spravedlnost a distribuci příjmů přispívají k vyšší rovnosti mezi obyvateli.
 3. Místní ekonomika: Kerala má silnou místní ekonomiku a tradice spolupráce a vzájemné pomoci mezi komunitami. Místní zemědělství, rybolov a drobný podnikání jsou důležitými zdroji obživy pro mnoho obyvatel.

Je však důležité poznamenat, že i Kerala čelí různým výzvám v oblasti ekonomiky a udržitelnosti. Stát se potýká s omezenými zdroji a strukturálními problémy, které ovlivňují jeho hospodářský růst.

Kerala je často citován jako příklad, který ukazuje, že ekonomický růst není jediným klíčem k dosažení vysoké kvality života a sociálního rozvoje. Non-growth přístup, který kladl důraz na lidské potřeby, sociální rovnost a udržitelnost, se ukázal jako úspěšný v kontextu Kerala. Nicméně každý příklad je unikátní a je třeba brát v úvahu specifické podmínky a kontext daného regionu.

Jaké mají země spojené s tímto směrem hospodářské výsledky. Přispívá to nějak k jejich ekonomickému rozvoji nebo naopak?

Protože non-growth ekonomika není široce uplatňována jako hlavní strategie v žádné zemi, neexistuje dostatek dat, které by nám umožnily posoudit její konkrétní dopady na ekonomický rozvoj. Nicméně existují některé studie a příklady, které nabízejí některé poznatky o výsledcích spojených s udržitelným rozvojem a přehodnocením tradičního růstového paradigmatu.

Některé výzkumy naznačují, že země, které klade důraz na udržitelný rozvoj a kvalitu života před neustálým ekonomickým růstem, dosahují vyšší míry sociálního blaha, vyšší úrovně environmentální ochrany a vyšší míry spokojenosti obyvatelstva. Tyto země se často snaží diverzifikovat své ekonomiky, investovat do obnovitelných zdrojů energie, podporovat vzdělání a zdravotnictví, a vytvářet udržitelná pracovní místa.

Je však důležité si uvědomit, že implementace non-growth ekonomiky přináší své vlastní výzvy a nejednoznačnosti. Snaha o omezení ekonomického růstu a přechod k udržitelným modelům může mít dopad na trh práce, konkurenceschopnost, přerozdělování bohatství a další faktory. Některé země se snaží nalézt rovnováhu mezi udržitelností a hospodářským rozvojem, přičemž uplatňují kombinaci politik a opatření.

Celkově je tedy obtížné přesně posoudit, jak přesné uplatňování non-growth ekonomiky ovlivňuje ekonomický rozvoj zemí. Jednotlivé země si vytyčují své vlastní cíle a strategie a jejich úspěch závisí na mnoha faktorech, včetně politické vůle, sociálního prostředí a schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám a výzvám.

Jaké jsou tedy hlavní výzvy spojené s aplikací strategie non-growth ekonomiky?

Existuje několik hlavních výzev spojených s aplikací strategie non-growth ekonomiky. Tyto výzvy vyplývají z potřeby změnit tradiční paradigma růstu a přechodu k udržitelnějšímu a rovnostářskému hospodářskému modelu. Některé z hlavních výzev jsou:

 1. Hospodářská restrukturalizace: Přechod k non-growth ekonomice vyžaduje restrukturalizaci ekonomiky tak, aby se upřednostňovaly udržitelné a nízkouhlíkové odvětví. To může zahrnovat přesun z průmyslové výroby na služby, podporu obnovitelných zdrojů energie a změnu spotřebitelského chování.
 2. Zaměstnanost a sociální spravedlnost: Non-growth ekonomika klade důraz na sociální faktory a spravedlnost. Přestože se tento přístup snaží posílit sociální soudržnost, může přinést výzvy v oblasti zaměstnanosti a příjmové rovnosti. Je třeba navrhnout politiky, které zajistí, aby přechod na non-growth ekonomiku nevedl k větší nezaměstnanosti nebo nerovnosti příjmů.
 3. Kultura spotřeby a životní styl: Non-growth ekonomika vyžaduje změnu spotřebních návyků a životního stylu. To může být obtížné, protože současný ekonomický systém výrazně podporuje spotřebu a materiální růst. Změna spotřeby a podpora udržitelnějších způsobů života vyžaduje širokou společenskou a kulturní transformaci.
 4. Globální spolupráce: Non-growth ekonomika má globální rozměr, protože ekonomiky jsou propojené a vzájemně závislé. Úspěch non-growth přístupu si vyžaduje spolupráci mezi zeměmi a koordinované globální politiky, které podporují udržitelnost a sdílení zdrojů.
 5. Politická a institucionální podpora: Aplikace non-growth ekonomiky vyžaduje politickou vůli a posilování institucionálních rámců. Politické rozhodnutí přejít k non-growth ekonomice a podpora inovativních politik a opatření jsou zásadní pro její úspěch.

Je důležité si uvědomit, že tyto výzvy nejsou nepřekonatelné, ale vyžadují komplexní a systémový přístup, spolupráci a inovativní řešení.

Jaké jsou naopak největší výhody tohoto přístupu?

Non-growth přístup má několik potenciálních výhod, které mohou přispět k udržitelnosti a zlepšení kvality života. Některé z hlavních výhod tohoto přístupu jsou:

 1. Udržitelnost: Non-growth ekonomika klade důraz na udržitelné využívání přírodních zdrojů a snižování environmentálního otisku. Tím se přispívá k ochraně životního prostředí, zmírnění změny klimatu a zachování biodiverzity pro budoucí generace.
 2. Sociální spravedlnost: Non-growth ekonomika se zaměřuje na zlepšení sociálních ukazatelů a snižování sociálních nerovností. Klade důraz na rovný přístup ke zdravotní péči, vzdělání, bydlení a dalším základním potřebám, což může přispět k vyšší sociální soudržnosti a lepší kvalitě života obyvatel.
 3. Kvalita života: Non-growth přístup se snaží posunout měřítko hodnot z čistě ekonomického růstu na kvalitu života a blaho obyvatel. Místo neustálého zvyšování materiálního bohatství klade důraz na zdraví, vztahy, volný čas, vzdělání a další faktory, které přispívají ke spokojenosti a šťastnému životu.
 4. Ekonomická odolnost: Non-growth ekonomika se snaží vytvořit odolnější ekonomický systém, který je méně zranitelný vůči finančním krizím a hospodářským otřesům. Diversifikace ekonomiky, podpora místní produkce a udržitelných podniků mohou pomoci snížit závislost na nestabilních globálních trzích.
 5. Ekosystémové služby: Non-growth ekonomika si uvědomuje význam ekosystémových služeb, které poskytují příroda a ekosystémy. Ochrana přírodních zdrojů a ekosystémů má pozitivní dopad na vodní zdroje, ovzduší, půdu a další aspekty životního prostředí, což přináší prospěch jak pro lidi, tak pro biodiverzitu.

Je však důležité si uvědomit, že non-growth přístup také přináší výzvy a vyžaduje komplexní transformaci ekonomických, sociálních a politických systémů. Vyvážení ekonomické stability, sociální spravedlnosti a udržitelnosti je klíčem k dosažení dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Jestli se tento přístup vyznačuje především přechodem k udržitelnosti a zaměření na sociální faktory rozvoje, dalo by se politické směřování Evropské unie považovat za postupný přerod k non-growth ekonomice?

Je důležité si uvědomit, že politické směřování Evropské unie není jednotné a že členské státy mají různé přístupy a priority. Nicméně lze říci, že Evropská unie se v posledních letech zaměřuje na udržitelný rozvoj a zohledňuje sociální faktory v ekonomických politikách.

Přijala se řada opatření a strategií, které se snaží snížit negativní dopady na životní prostředí, podporovat udržitelné zdroje energie a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Například Evropský Green Deal se snaží dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a zavést opatření pro ochranu životního prostředí a podporu udržitelného hospodářského růstu.

Také sociální aspekty jsou významnou součástí politiky Evropské unie. Například Evropský pilíř sociálních práv byl přijat v roce 2017 a zahrnuje závazky v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a sociálního začleňování.

Přesto není možné jednoznačně označit politické směřování Evropské unie za přerod k non-growth ekonomice. I když EU klade důraz na udržitelnost a sociální faktory, ekonomický růst zůstává stále důležitou prioritou. EU se snaží nalézt rovnováhu mezi ekonomickým rozvojem a udržitelností.

Dále je třeba poznamenat, že politiky EU jsou ovlivněny různými faktory, včetně politických a ekonomických zájmů členských států. Jednotlivé členské státy mají své vlastní agendy a názory.

Děkuji za informace. Bylo to velmi poučné.

Není zač. Rád jsem vám poskytl informace o non-growth ekonomice. Pokud máte ještě nějaké další otázky, neváhejte se zeptat. Rád vám pomohu!

 

Tagy

▲+1.07%
1 den
▲+2.73%
1 týden
▲+4.69%
1 měsíc
▲+39.07%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▼-1.85
1 den
▼-0.16
1 týden
▲+10.5
1 měsíc
▼-0.52
1 rok
Index stresu 45.51
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn