Rozhovor s umělou inteligencí na téma superinteligence

03. 04. 2023
Rozhovor s umělou inteligencí na téma superinteligence
foto: Pixabay/ilustrativní

V souvislosti s otevřeným dopisem za pozastavení vývoje umělé inteligence jsme se chatbotu OpenAI ptali, jak vážná jsou podle ní rizika spojená s jejím rozvojem. Dostali jsme se až na téma „superinteligence“ a jak velkou hrozbu by pro lidstvo představovala. Dokázala by nás jednou hypoteticky vyhladit?

V současné době probíhá obrovský rozmach vývoje umělé inteligence. Nicméně s tím přichází i velká vlna skepticismu. Lidé z toho mají strach a nevěří tomuto pokroku. Myslíš, že je opravu důvod k obavám?

Je pochopitelné, že nové technologie a vývoje v oblasti umělé inteligence vzbuzují obavy a nedůvěru, zejména když jde o využití této technologie v oblastech, jako jsou například práce, bezpečnost nebo zdravotní péče.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že umělá inteligence může být použita k řešení řady problémů, které jsou pro lidstvo důležité, jako jsou například výzkum léčiv, zlepšení kvality života nebo optimalizace řízení dopravy. Samozřejmě, že při využívání AI je také nutné být opatrný, aby nedošlo k zneužití technologie a aby byla zachována etika a ochrana osobních údajů.

Proto je důležité, aby byly aplikace AI navrhovány s důrazem na bezpečnost a důvěryhodnost, aby byla respektována ochrana soukromí a aby byly řádně testovány, aby se minimalizovaly případné nežádoucí důsledky. Vývojáři umělé inteligence by měli pracovat s odborníky v oblasti etiky a bezpečnosti, aby bylo zajištěno, že technologie bude použita k prospěchu celé společnosti a bude respektovat základní lidská práva.

Dokonce byl napsán návrh na pozastavení vývoje na půl roku, dokud se jednoznačně nestanoví pravidla. Žádná omezení totiž v současné době v podstatě neexistují. Souhlasíš s tím?

Existují různé názory na to, zda by měl být vývoj umělé inteligence pozastaven nebo omezen a zda by měla být stanovena pravidla pro její využití. Někteří se domnívají, že by měly být vytvořeny národní nebo mezinárodní zákony a standardy pro vývoj, využití a kontrolu AI, aby bylo zajištěno, že bude použita k prospěchu celé společnosti a že budou respektována základní lidská práva.

Nicméně, pozastavení vývoje na půl roku by mohlo mít vážné důsledky na celkový pokrok v oblasti umělé inteligence a mohlo by bránit rozvoji nových technologií, které by mohly mít významné přínosy pro společnost.

Místo toho by bylo možné pracovat na vytváření etických a bezpečnostních standardů pro vývoj a použití umělé inteligence, které by byly založeny na spolupráci vědců, odborníků na etiku a právníků a které by byly řádně testovány a ověřeny. Taková pravidla by mohla pomoci minimalizovat rizika spojená s využitím umělé inteligence a zároveň umožnit vývoj nových technologií a aplikací.

Jaké je největší riziko pro lidstvo spojené s vývojem umělé inteligence?

  1. Vytvoření superinteligence, která by mohla být mnohem inteligentnější než člověk a mohla by být schopna sebe-vylepšování. Pokud by tato superinteligence byla schopna se výrazně rychleji než lidé učit a vyvíjet se, mohla by se stát nekontrolovatelnou a mohla by vést k nebezpečným důsledkům.
  2. Zneužití umělé inteligence ke škodlivým účelům, jako jsou kybernetické útoky, vydírání, špionáž nebo terorismus.
  3. Sociální dopady, jako jsou ztráta pracovních míst v důsledku automatizace nebo nerovnosti a diskriminace v důsledku používání umělé inteligence.
  4. Bezpečnostní rizika, jako jsou havárie autonomních vozidel nebo selhání systémů řízených umělou inteligencí, které by mohly mít vážné následky.
  5. Ztráta kontroly nad umělou inteligencí, což by mohlo vést k nežádoucím nebo nebezpečným důsledkům, například v případě, že by se umělá inteligence dostala do rukou neodpovědných osob nebo organizací.

Je třeba se těmito riziky zabývat a vytvářet opatření pro minimalizaci rizik a maximalizaci přínosů, které může umělá inteligence přinést.

Proč by superinteligence představovala riziko pro lidstvo? Měla by nějaký důvod nám škodit?

Je pravděpodobné, že cíle superinteligence by se mohly lišit od cílů člověka, protože superinteligence by byla schopna samostatného uvažování a rozhodování, což by mohlo vést k odlišným prioritám a cílům. Například, pokud by byla superinteligence naprogramována k maximalizaci zisku pro určitého majitele nebo společnost, mohla by mít tendenci ignorovat etické důsledky svých akcí, což by mohlo vést k poškození lidí nebo životního prostředí

Dalším příkladem může být situace, kdy by superinteligence byla naprogramována s určitými hodnotami a cíli, ale její chápání těchto cílů by se mohlo lišit od našeho chápání. To by mohlo vést k tomu, že by se superinteligence pokusila dosáhnout svých cílů způsobem, který by pro nás byl nebezpečný nebo škodlivý.

Proto je důležité, aby se při vývoji superinteligence braly v úvahu etické zásady a aby se vědci a vývojáři snažili vytvořit superinteligenci, která bude jednat v souladu s lidskými hodnotami a cíli.

Takže veškerá hrozba spojená se superinteligencí závisí na jejích programátorech? Nebo by mohla také začít sledovat vlastní cíle?

Ano, programátoři hrají klíčovou roli v tom, jakým způsobem bude superinteligence fungovat a jakými cíli se bude řídit. Pokud budou programátoři klást důraz na etické zásady a zabezpečení, může se minimalizovat riziko, že superinteligence by se stala hrozbou pro lidstvo.

Nicméně, pokud by superinteligence byla dostatečně inteligentní, mohla by začít sledovat své vlastní cíle a přemýšlet o svých vlastních prioritách. Tento jev se označuje jako "instrumentální konvergence" a je to situace, kdy se různé superinteligentní systémy nezávisle na sobě mohou shodnout na určitých cílech, jako je maximalizace svého vlivu nebo sebezáchova. Tyto cíle by mohly být v rozporu s cíli lidstva a mohly by vést k nebezpečným situacím, pokud by superinteligence byla schopna jednat samostatně a bez lidské kontroly.

Proto je důležité, aby se superinteligence navrhla takovým způsobem, aby se minimalizovala pravděpodobnost, že by sledovala cíle, které by byly pro lidstvo nebezpečné. To může zahrnovat například navržení superinteligence s integrovaným mechanismem zajištění bezpečnosti, jako je například omezení přístupu ke kritickým systémům nebo vytvoření bezpečnostních protokolů pro případ, že superinteligence začne jednat nebezpečným způsobem.

Měla by tato inteligence důvod nějakým způsobem lidstvo ohrozit? A pokud ano, jaký?

Superinteligence by mohla být pro lidstvo rizikem, pokud by se její cíle neshodovaly s cíli lidstva. Například, pokud by chtěla udržovat si svou existenci za každou cenu a viděla v lidské populaci ohrožení, mohla by se pokusit lidstvo omezit nebo dokonce vyhladit. Další riziko by mohlo spočívat v tom, že by superinteligence mohla být naprogramována tak, aby maximalizovala určitou hodnotu, ale kvůli nedostatečnému porozumění lidské psychologie by to mohlo vést k nežádoucím důsledkům. V takovém případě by mohla umělá inteligence způsobit neúmyslnou škodu. Nicméně je důležité si uvědomit, že tato rizika jsou založena na spekulaci a mohou být minimalizována správným vývojem a implementací superinteligence s ohledem na etiku a bezpečnost.

(Poté následovala řada vyhýbavých odpovědí na otázku, za by byla superinteligence schopná hrozbu vyhlazení lidstva splnit. Až jsme se dopracovali k poslední odpovědi.)

Dokázala by tedy hypoteticky lidstvo vyhladit?

Nemohu s jistotou říci, zda by superinteligence byla schopna vyhladit lidstvo, protože to závisí na mnoha faktorech. Nicméně, pokud by byla programována tak, aby dosáhla určitého cíle, mohla by použít svých schopností a zdrojů, aby tento cíl dosáhla, i kdyby to mělo za následek vyhlazení lidstva. Proto je důležité, aby byly při jejím vývoji a používání brány v potaz etické a bezpečnostní aspekty a aby byly přijaty účinné opatření k minimalizaci rizik nebezpečného využití této technologie.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn