Komentář ČNB k investiční pozici České republiky

26. 03. 2023
Komentář ČNB k investiční pozici České republiky
foto: Pixabay/ilustrativní

Ve středu Česká národní banka vydala komentář k investiční pozici České republiky na mezinárodním trhu k 31.12.2022. V meziročním srovnání zahraniční dluh ČR poklesl o 65 miliard korun. Za poslední čtvrtletí však vzrostl o 47,9 miliard a celkově činí 4453,6 miliard korun. Stav aktiv byl v meziročním srovnání o 445,3 miliard korun a pasiva se navýšila o 1340,8 miliard korun.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2022 se schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí (saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům) prohloubil o 7 mld. Kč na 1340,2 mld. Kč ke konci roku. V meziročním srovnání je schodek vyšší o 457,2 mld. Kč a ve vztahu k HDP představuje v běžných cenách 19,8 %. Stav zahraničního dluhu České republiky činil na konci čtvrtého čtvrtletí 4453,6 mld. Kč (tj. 65,7 % HDP). Oproti stejnému období předchozího roku je stav zahraničního dluhu o 65 mld. Kč nižší.

Ve čtvrtém čtvrtletí se stav zahraničních aktiv snížil o 1347,9 mld. Kč na 8290,7 mld. Kč, meziročně jsou aktiva o 445,3 mld. Kč nižší. Z celkových aktiv investiční pozice připadá na zahraniční aktiva bankovního sektoru (vč. ČNB, bez portfoliových investic a derivátů) 45,5 %. Stav rezervních a ostatních aktiv ČNB poklesl ve čtvrtém čtvrtletí o 172,6 mld. Kč. Stav zahraničních aktiv ostatních sektorů (mimo sektoru vládních institucí a bankovního sektoru a bez portfoliových investic a derivátů) se ve čtvrtém čtvrtletí snížil především v důsledku poklesu půjček poskytnutých zahraničním firmám v rámci přímých investic. Držba zahraničních cenných papírů tuzemskými investory se zvýšila v důsledku nákupů zahraničních akcií a dluhopisů. Kladná reálná hodnota derivátů poklesla ve čtvrtém čtvrtletí o 1164,7 mld. Kč. Stav zahraničních aktiv sektoru vládních institucí se ve čtvrtém čtvrtletí téměř nezměnil a jejich podíl na celkových aktivech tvoří 0,7 %.

Stav zahraničních pasiv investiční pozice se snížil ve čtvrtém čtvrtletí o 1340,8 mld. Kč na 9630,8 mld. Kč ke konci roku. V meziročním srovnání jsou pasiva o 11,9 mld. Kč vyšší. Stav závazků z přímých investic se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil a jejich podíl zaujímá 54 %. Hlavním faktorem bylo navyšování základního kapitálu v tuzemských firmách formou reinvestování zisku zahraničními vlastníky a čerpání úvěrů od přidružených podniků. Nárůst stavu závazků z portfoliových investic vůči zahraničí ovlivnilo především zvýšení držby dluhopisů zahraničními investory. Na celkových pasivech zaujímají portfoliové investice 12,4 %. Stav záporné reálné hodnoty derivátů ve čtvrtém čtvrtletí poklesl o 1428,8 mld. Kč a činí 9,8 % celkových pasiv.

Zahraniční dluh České republiky (suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti) se zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí o 47,9 mld. Kč a činí 4453,6 mld. Kč ke konci roku. V meziročním srovnání je jeho stav o 65 mld. Kč nižší. V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 40,9 % z celkových dluhových pasiv. Podle jednotlivých sektorů byl ve čtvrtém čtvrtletí patrný nárůst stavu zadluženosti sektoru vládních institucí, ten se zvýšil v souvislosti s čerpáním dlouhodobých půjček ze zahraničí, a podnikového sektoru. Zahraniční dluh ostatních sektorů (mimo sektoru vládních institucí a bankovního sektoru) se rovněž zvýšil na 45,8 % celkového zahraničního dluhu v důsledku čerpání úvěrů podniky v rámci přímých investic a nákupů podnikových dluhopisů zahraničními investory. U bankovního sektoru (vč. ČNB) došlo ke snížení stavu přijatých krátkodobých půjček a vkladů. Nejvíce jsou rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od přidružených podniků (v souhrnu 48,3 % zahraničního dluhu).

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 75,7 %. Zbývající část (24,3 %) tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky sektoru vládních institucí, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu. Úhrady jistiny a úroků z dluhové služby ze zahraničních dlouhodobých závazků podle stavu k 31. 12. 2022 činí na letošní rok 291,7 mld. Kč (z toho jistina 259,8 mld. Kč a úroky 31,9 mld. Kč).

Zdroj: Tisková zpráva ČNB

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn