Ekonomické modely a předpovídání krizí

30. 05. 2023
Ekonomické modely a předpovídání krizí
foto: systém Stable Diffusion/ilustrativní

Nedávno zesnulý profesor Robert Lucas (15.9.1937 – 15.5.2023) zásadně změnil chápání ekonomie tím, že zavedl do teorie prvek očekávání. Zpochybnil tím do té doby platný keynesiánský kánon. Do učebnic vstoupila tzv. Lucasova kritika. Jak si ale tato teorie vede v praxi? Přispěla ke zlepšení předpovědních schopností makroekonomických modelů? O těchto otázkách jsme si povídali s umělou inteligencí.

Stroji, můžeš vysvětlit Lucasovu kritiku keynesiánské ekonomie?

Ano, rozhodně. Lucasova kritika je kritika tradičních makroekonomických modelů zaměřených na politiku, kterou předložil Robert Lucas mladší, nositel Nobelovy ceny a profesor ekonomie na Chicagské univerzitě.

Jádrem Lucasovy kritiky je myšlenka "racionálních očekávání". Jedná se o představu, že lidé se rozhodují na základě svého racionálního výhledu, dostupných informací a minulých zkušeností. V důsledku toho se také předpokládá, že rozumějí hospodářské politice vlády a jednají tak, aby to bylo výhodné pro jejich vlastní situaci.

Podle Lucase tradiční keynesiánské modely, které dominovaly ekonomické teorii v polovině 20. století, tento koncept nezohledňují. Keynesiánské modely obvykle předpokládají, že existuje stabilní a předvídatelný kompromis mezi inflací a nezaměstnaností (tento předpoklad je znám jako Phillipsova křivka), který mohou tvůrci politik využít k řízení ekonomiky. Například prováděním expanzivní fiskální nebo měnové politiky mohou stimulovat poptávku, snížit nezaměstnanost a v důsledku toho akceptovat o něco vyšší inflaci.

Lucasova kritika tvrdí, že tento přístup je chybný, protože předpokládá, že očekávání lidí ohledně politik se nemění, a to ani poté, co se změní samotné politiky. Pokud by se například vláda důsledně snažila využívat Phillipsovy křivky, pak by lidé začali tuto politiku předvídat a přizpůsobili by tomu své chování. Požadovali by vyšší mzdy, aby kompenzovali očekávanou inflaci, a předpokládaný kompromis mezi inflací a nezaměstnaností by se rozpadl.

Proto je podle Lucase predikční schopnost keynesiánských modelů omezená, protože nezohledňují změny očekávání v důsledku změn politiky. V důsledku toho se Lucas vyslovil pro používání modelů založených na mikroekonomickém chování (micro-founded models), které se snaží vysvětlit makroekonomické jevy na základě principů individuálního chování s přihlédnutím k racionálním očekáváním.

Lucasova kritika ve svém důsledku přinesla významný posun ve způsobu, jakým ekonomové přistupují k makroekonomickému modelování, což vedlo k rozvoji nové klasické ekonomie a revoluci racionálních očekávání.

Fungují modely založené na mikroúrovni lépe než ty staré?

Rozvoj modelů založených na mikroekonomickém chování, známých také jako DSGE modely (Dynamic Stochastic General Equilibrium), v reakci na Lucasovu kritiku, představoval významný pokrok v ekonomické teorii. Tyto modely zahrnují očekávání a individuální chování způsobem, který je více v souladu s mikroekonomickou teorií.

Zda fungují "lépe" než starší modely keynesiánského typu, je však předmětem diskuse. Zde je shrnutí některých pro a proti:

Klady modelů DSGE:

  • Racionální očekávání: DSGE modely zahrnují myšlenku racionálních očekávání a snaží se zohlednit skutečnost, že lidé mění své chování v reakci na změny politiky.
  • Mikroekonomická konzistence: Díky tomu, že makroekonomické chování vychází z mikroekonomických principů, usilují DSGE modely o hlubší a realističtější pochopení fungování ekonomiky.

Nevýhody modelů DSGE:

  • Složitost: DSGE modely mohou být velmi složité a často se opírají o pokročilé matematické techniky. To může ztížit jejich používání a pochopení, zejména v prostředí tvorby politik, kde se cení jednoduchost a srozumitelnost.
  • Problémy s kalibrací a odhadem: Vzhledem ke složitosti a vysokému počtu parametrů je často obtížné tyto modely kalibrovat tak, aby odpovídaly reálným datům. To často vede ke kritice, že DSGE modely jsou teoreticky elegantní, ale empiricky slabé.
  • Reprezentativní činitel: Mnoho DSGE modelů používá "reprezentativního činitele", který modeluje chování všech jednotlivců v ekonomice. To je zjednodušující předpoklad, který může přehlédnout důležitou dynamiku, jako je nerovnost příjmů nebo rozdílné chování různých skupin lidí.

Od finanční krize v roce 2008 se stále více uznávají omezení modelů DSGE, zejména jejich obtížnost při řešení finančních frikcí a systémových krizí. To vedlo ke snahám o vývoj alternativních modelů nebo o začlenění realističtějších prvků do DSGE modelů.

V praxi mnoho ekonomů a tvůrců politik používá řadu modelů - starých i nových, jednoduchých i složitých - v závislosti na situaci a otázkách, na které se snaží odpovědět. Silné a slabé stránky různých modelů je činí více či méně vhodnými pro různé úlohy.

Takže modely DSGE jsou teoreticky lepší, ale v praxi stejně nefungují.

I když je možná trochu přehnané tvrdit, že modely DSGE "stejně nefungují", je třeba říci, že se objevila značná kritika jejich výkonnosti, zejména ve světle finanční krize z roku 2008, kterou mnoho modelů DSGE nedokázalo předpovědět.

Teoreticky jsou DSGE modely přitažlivé tím, že se snaží vysvětlit makroekonomické jevy na mikroekonomických základech a zohledňují optimální rozhodování a očekávání jednotlivců. To je zlepšení oproti starším keynesiánským modelům, které nezohledňovaly racionální očekávání a nebyly tak teoreticky koherentní.

Praktická aplikace DSGE modelů však narazila na několik problémů. Již jsem se zmínil o problému reprezentativního činitele, složitosti, kalibraci a odhadu. Dalším problémem je opomenutí finančního sektoru. Tradiční DSGE modely často nezahrnovaly podrobnou roli finančního sektoru, což byl významný nedostatek, který odhalila finanční krize v roce 2008.

Od finanční krize se ekonomové snaží tyto problémy řešit. Významně se pracovalo na vývoji DSGE modelů "heterogenních činitelů", které se nespoléhají na předpoklad reprezentativního činitele, a na začlenění finančních frikcí a dalších složitostí "reálného světa" do modelů.

Tyto snahy jsou však stále ve vývoji a teprve se ukáže, jak budou úspěšné. Mezitím mnoho ekonomů a tvůrců politik nadále používá různé modely, včetně DSGE i starších keynesiánských modelů, z nichž každý má své silné a slabé stránky.

Předpověděl některý z těchto modelů úspěšně poslední recesi?

Finanční krizi z roku 2008, která je často považována za nejvýznamnější hospodářský pokles od Velké hospodářské krize, většina ekonomických modelů, včetně modelů DSGE, z velké části nepředpověděla.

Krize byla vyvolána složitou souhrou faktorů, včetně neudržitelného boomu cen nemovitostí, rizikových úvěrových a finančních praktik, finančních inovací, které neprůhledným způsobem šířily riziko, a regulačních mezer. Mnoho makroekonomických modelů v té době tyto prvky dostatečně nezohledňovalo, zejména roli finančního sektoru a možnost tak závažné "události na chvostu pravděpodobnosti".

DSGE modely byly po krizi hojně kritizovány za to, že ji nedokázaly předpovědět. Tyto modely, které používá mnoho centrálních bank a dalších politických institucí, často předpokládaly, že ekonomika se obvykle blíží stabilní růstové trajektorii. Zatímco tyto modely si dokážou poradit se standardními ekonomickými šoky a politickými změnami, na systémovou krizi, která má původ ve finančním sektoru, nebyly dostatečně připraveny.

Několik ekonomů sice před krizí varovalo, ale často vycházeli z detailního poznání trhu s bydlením a finanční praxe, nikoli z předpovědí formálních makroekonomických modelů.

Od krize se v oblasti ekonomie hodně pracovalo na zlepšení schopnosti modelů zohlednit chování finančního sektoru, systémové riziko a možnost vzniku závažných krizí. To zahrnuje úpravu DSGE modelů tak, aby lépe zahrnovaly tyto prvky, a také zkoumání dalších modelovacích přístupů. Předvídání načasování a závažnosti hospodářských krizí však zůstává významnou výzvou.

Není lepší porozumění trhu s bydlením a bankovnictví lepším způsobem předvídání finančních krizí?

Rozhodně. Pochopení složitého fungování trhu s bydlením, bankovnictví a finančního sektoru jako celku je pro předpovídání finančních krizí klíčové.

Jedním z klíčových poučení z finanční krize v roce 2008 byl význam finančního sektoru, zejména role bankovnictví a úvěrů, v celé ekonomice. Krize zdůraznila skutečnost, že narušení finančního systému může mít závažné a rozsáhlé dopady na širší ekonomiku. To je něco, co mnohé makroekonomické modely před krizí plně nezachycovaly.

Stále více se také uznává, že hospodářské krize často zahrnují "nelineární" dynamiku - malé změny mohou mít někdy nepřiměřeně velké dopady. Tradiční ekonomické modely, které předpokládají lineární vztahy, nemusí tuto dynamiku dobře zachytit.

V posledních letech se prosazuje snaha o začlenění podrobnější reprezentace finančního sektoru do makroekonomických modelů. To zahrnuje nejen modely DSGE, ale i další typy modelů, jako jsou modely založené na agentech a síťové modely, které mohou lépe zachytit složité interakce a potenciální zranitelnost finančního systému.

Zároveň je předpovídání finančních krizí stále velmi náročným úkolem. Krize často zahrnují souběh různých faktorů, včetně ekonomické nerovnováhy, finančních inovací, regulačních mezer a někdy i prosté smůly. Finanční trhy a instituce se navíc v průběhu času vyvíjejí, takže spouštěče a mechanismy šíření krizí se mohou měnit.

Ačkoli je tedy hlubší porozumění trhu s bydlením, bankovnictví a finančnímu sektoru pro předpovídání krizí skutečně nezbytné, je také důležité si uvědomit, že takové předpovědi jsou spojeny s neodmyslitelnými obtížemi a nejistotami. Nejúčinnější strategií bude pravděpodobně mnohostranný přístup využívající různé modely a metody v kombinaci s podrobnou znalostí finančních trhů a institucí.

Děkuji za rozhovor.

Rádo se stalo!

 

autor:

Tagy

▲+1.07%
1 den
▲+2.73%
1 týden
▲+4.69%
1 měsíc
▲+39.07%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▼-1.85
1 den
▼-0.16
1 týden
▲+10.5
1 měsíc
▼-0.52
1 rok
Index stresu 45.51
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn