Mladí muži se považují za chytřejší, než jsou. Naopak ženy se k přehnanému sebevědomí dopracují s věkem

07. 02. 2023
Mladí muži se považují za chytřejší, než jsou. Naopak ženy se k přehnanému sebevědomí dopracují s věkem
foto: Pixabay/Ilustrativní

Řecká psycholožka Vaitsa Giannouli zkoumala, jak vysoce hodnotíme své IQ a došla k zajímavým závěrům. Mladí muži se považují za chytřejší než mladé ženy. Se stářím se naopak tento trend mění. Starší ženy postupně získávají sebevědomí a považují své IQ za vyšší, zatímco muži postupně sebedůvěru ztrácí.

„Mladí muži hodnotili svůj inteligenční kvocient (IQ) a emoční kvocient (EQ) vyšší než mladé ženy. To se nepotvrdilo u starších dospělých, u nichž byl překvapivě zjištěn obrácený vzorec. Starší ženy uváděly vyšší IQ a EQ než starší muži,“ uvádí ve své odborné práci řecká psycholožka, neuroložka a odborná asistentka na katedře psychologie Západomakedonské univerzity Vaitsa Giannouli. Podle jejího výzkumu mají mladí muži tendenci přecenit jak svůj intelekt, tak emoční zdatnost. Takový úkaz byl již v minulosti viditelný, nicméně její práce je přelomová v tom, že se zaměřuje i na starší lidi. Závěry studie totiž ukazují, že v této věkově starší zkoumané skupinějsou výsledky jiné. Zdemají naopak sklon se nadhodnotit ženy.

Do experimentu se přihlásilo celkem 311 dospělých, z toho 128 mužů a 183 žen. Tato skupina byla poté rozdělena věkovou hranicí 65 let na mladší (159 účastníků z toho 90 žen) a starší (celkem 152 lidí s 93 ženami). Pro potřeby studie se provádělo měření krátkodobé paměti a kreativity, které vedlo ke stanovení přibližného reálného IQ. Zároveň se zkoumalo, jak jedinci odhadují své vlastí IQ na základě sebehodnocení – tedy míry emoční inteligence, fyzické atraktivity, zdraví, optimismu, míry náboženskosti a paměti.

Obecně odhad IQ často koresponduje se sebevědomím jedinců. Čím vyšší je podle nás naše inteligence, tím vyšší je také naše sebejistota. Na základě toho poté nepřekvapí, že se potvrdila závislost mezi posouzením IQ, fyzickou krásou a zdravím. Lidé, kteří se vidí více inteligentní, se většinou také považují za atraktivnější a zdravější. „Fyzická atraktivita má vysokou korelaci se stupněm odhadnutého IQ. Také může fungovat jako zástupný ukazatel obecného sebevědomí a bylo potvrzeno, že sebedůvěra je silnou složkou odhadu IQ,“ uvádí Giannouli. Dalším faktorem ovlivňujícím předpoklad může být například dosažené vzdělání nebo pojetí inteligence jako spíše mužské vlastnosti ve společnosti. Mladí lidé pak mají tendenci hodnotit se v souladu s těmito tradičními názory.

Nejhůře se vidí mladé ženy a starší muži

Konkrétní výsledky pro jednotlivé skupiny ukazují, že mladší lidé mají sklon spojovat inteligenci s emoční zdatností, atraktivitou a zdravím. Starší skupina k tomu přidává ještě náboženský faktor. Nejvyšší hodnocení svého IQ vykazují starší ženy a až po nich mladší muži. A naopak. Nejhůře se vidí mladé ženy a starší muži.

Co se týče EQ studie ukazuje lehce rozdílné výsledky. Za nejnižší ho považují starší muži a za nejvyšší naopak ženy staršího věku. Ženy mladé se nicméně sebehodnotí hůře, než mladí muži. Celkově lze říci, že se starší muži a mladé ženy spíše podceňují. Překvapivým závěrem také bylo že, jestli je či není člověk optimistický, nehraje u sebehodnocení roli.

„Ačkoli dosavadní zjištění potvrzují, že muži všech věkových kategorií mají tendenci odhadovat svou obecnou inteligenci přibližně o 5-15 bodů inteligenčního kvocientu vyšší než ženy, v případě tohoto řeckého vzorku starších dospělých tomu tak není. Jen mladí muži odhadovali své vyšší IQ, zatímco u starších dospělých byl zjištěn opak. V této skupině ho vykazovaly vyšší ženy,“ hodnotí autorka na závěr svého výzkumu. Z jejích nálezů vyplývá, že v mládí mají sklon se přeceňovat muži, kteří ale s věkem tuto vlastnost ztrácí. Oproti tomu ženy postupně získávají sebevědomí a k nadhodnocení vlastní chytrosti dochází naopak ve stáří.

Tagy

▼-1.06%
1 den
▲+0.59%
1 týden
▲+3.87%
1 měsíc
▲+30.5%
1 rok
Akcioměr 32.41%
info
▲+1.5
1 den
▼-2.64
1 týden
▼-0.68
1 měsíc
▼-33.08
1 rok
Index stresu 36.14
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn